அவரைப் பொறுத்தவரை

கார்டுகள் உங்கள் அர்ப்பணிப்பிற்குத் நிரூபிக்க மற்றும் உங்கள் பாசம் ஊரைச் சேர்ந்த நிர்வகிப்பதற்கு மிகவும் வழக்கமான அணுகுமுறையை வெளியிடுகிறது. அவரை இந்த மீது அனுப்ப இங்கே நீங்கள் சிறந்த வாலண்டைன்கள் நாள் அட்டை காணப்படுவேன் என்று 14 பிப்ரவரி வாலண்டைன்கள் நாள் 2018.

பிழை: உள்ளடக்க பாதுகாக்கப்படுகிறது !!